Sajjad Ayoubi Personal Page

شمارش در مدل

August 04, 2016

چطوری میشه تعداد سطرهای مدلمون رو شمرد؟

خب خیلی ساده با استفاده از:

Customer::all()->count() Customer::get()->count()

خب این دستور درسته جواب میده ولی بعد از اجرای دستور زیر دقیقا این اتفاق می افته:

SELECT * from customers;

برای تست من جدول customers رو با همین دستور اجرا کردم و زمان زیر رو بدست آوردم

76199 rows in set (0.13 sec)

شاید زمان زیادی نباشه ولی خیلی بهتر هست که دستور رو بشکل زیر استفاده کنیم:

Customer::count()

SELECT count(*) FROM customer; //دستوری که در اصل اجرامیشه

بعد از اجرای این دستور زمان اجرا خیلی جالب میشه.

mysql> select count(*) from customers; +----------+ | count(*) | +----------+ | 76199 | +----------+ 1 row in set (0.00 sec)

منبع